Publikacje

I. MONOGRAFIE:

 1. A. Kirpsza, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2016 (w druku)

II. PUBLIKACJE POD REDAKCJĄ:

 1. A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki (red.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), AT Wydawnictwo, Kraków 2015, s. 450;

 2. A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2012, s. 222;

 3. A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013, s. 166;

III. ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH:

 1. A. Kirpsza, Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2015 (w druku);

 2. A. Kirpsza, Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2015 (w druku);

 3. A. Kirpsza, Zastosowania konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, J. Czaputowicz (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 135-169;

 4. A. Kirpsza, Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 137-149;

 5. A. Kirpsza, „Nie chcę, ale muszę”. Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich – V Ogólnopolskie  Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, K. A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 97-118;

 6. A. Kirpsza, Utrata kontroli nad procesem decyzyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, [w:] Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013, s. 113-148;

 7. A. Kirpsza, Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, K. Ławniczak (red.), Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 11-34;

 8. A. Kirpsza, Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, M. Burzyk, M. Podniesiński, M. Rysiewicz (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2012, s. 135-172;

 9. A. Kirpsza, Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, J. Jaskiernia (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 743-762;

 10. A. Kirpsza, Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, R. Czarny, K. Spryszak (red.), Tom 5, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 276-295;

 11. A. Kirpsza, Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, S. Konopacki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 164-183;

 12. A. Kirpsza, Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2012, s. 117-128;

 13. A. Kirpsza, Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, K. A. Wojtaszczyk, T. Kownacki (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 40-50;

 14. A. Kirpsza, Geneza, ewolucja i dylematy Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Unia Europejska na początku XXI wieku, W. Tomaszewski, M. Chełminiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 17-21;

 15. A. Kirpsza, Zukunftsbilder einer Nachbarschaft Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wendel, K. Mazurek, T. Mehlhausen (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 91-100;

 16. A. Kirpsza, Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla rzeczywistości politycznej z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Świat po katastrofie. Materiały pokonferencyjne, D. Kliabanau, W. Kudela-Świątek, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2010, s. 99-118;

 17. A. Kirpsza, Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej, [w:] Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie, P. Sosnowski, W. Wesołowski (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 72-126;

 18. A. Kirpsza, Globalizacja kultury na podstawie badań Światowego Sondażu Wartości i koncepcji Ronalda Ingleharta, [w:] Globalizacja w społeczeństwach rozwijających się. Różne wymiary i konsekwencje kontaktów międzykulturowych, AT Wydawnictwo, Kraków 2008, s. 9-27;

 19. A. Kirpsza, Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, J. Kihl, J. Piecha, M. Galon, A. Gorgosz, T. Pawłuszko (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2008, s. 7-35;

 20. A. Kirpsza, Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, J. Cisek (red.), Wydawnictwo Instytutu Multimedialnego, Kraków 2010, s. 22-43;

 21. A. Kirpsza, Tarcza antyrakietowa z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chorośnicki, A. Gruszczak (red.), Dimikor, Kraków 2008, s. 19-84.

IV. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:

 1. A. Kirpsza, Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), „Politeja” 2015, nr 3 (35), s. 417-442;

 2. A. Kirpsza, Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 1, s. 103-124;

 3. A. Kirpsza, Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Studia Europejskie” 2013, nr 4, s. 101-132;

 4. A. Kirpsza, Legislative Challenges for the European Union after the Treaty of Lisbon entered into force, „Western Review” 2013, no. I, s. 185-208;

 5. A. Kirpsza, Legislacyjne problemy Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2, s. 187-212;

 6. A. Kirpsza, Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 2 (46), s. 107-130;

 7. A. Kirpsza, Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2011, nr 5, s. 335-356;

 8. A. Kirpsza, Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. „Legislacyjny kręgosłup” czy techniczny organ pomocniczy?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2011, nr 4 (62), s. 89-118;

 9. A. Kirpsza, Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego, „Studia Europejskie” 2011, nr 4, s. 9-32;

 10. A. Kirpsza, Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 3, s. 147-166;

 11. A. Kirpsza, Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, „Studia Polityczne” 2011, nr 28, s. 305-335;

 12. A. Kirpsza, Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego, „Politeja” 2011, nr 3, s. 217-238;

 13. A. Kirpsza, Skandynawski model „welfare state” na przykładzie Szwecji, „Nauki polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2010, nr 6, s. 141-154;

V. RECENZJE:

 1. A. Kirpsza, Recenzja książki „Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania” pod red. Józefa Fiszera, „Politeja” 2015, nr 3 (35), s. 471-475;

 2. A. Kirpsza, Recenzja książki „Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” pod red. Józefa Fiszera, Studia Europejskie” 2015, nr 3, 5 stron;

 

 

 

Reklama